1 corinto 15

, ano ang kabuluhan nito? Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. No, I worked harder than all of them—yet not I, but the grace of God that was with me. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas (4:17), ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares (1:2). Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. At hindi lang iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo. 4 Ket, nitabon ya, ket sa ikatlon awro, pinasubli' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral. Ngunit salamat sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros … Ngunit sa salitang “lahat ng bagay,” hindi nangangahulugan na kasama rito ang Dios na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Sapagkat si Cristoʼy dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. 1 Coríntios 15 1 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 15 Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo,+ nga gidawat usab ninyo, ug nga niini kamo mibarog. 15:50-58. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Nagpakita siya kay Pedro, at sa iba pang 12. What you sow does not come to life unless it dies. Scripture quoted by permission. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Ngunit dahil sa awa ng Dios sa akin, naging apostol ako. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. 1 Corinto 14:15 Ang Salita ng Dios (ASND). 2 Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Alguns mestres ensinavam que não havia ressurreição dos mortos.Para refutar esta falsa doutrina, Paulo primeiro estabeleceu uma base comum com seus leitores, afirmando a ressurreição de Cristo. NIV®. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Cristo, maging si Cristo ay magpapasakop sa Dios na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Dios ang siyang maghari sa lahat. (, California - Do Not Sell My Personal Information. Salem Media Group. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. sa taong iyan na walang nalalaman: Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggaʼt hindi ito namamatay. Whether, then, it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. of If there is a natural body, there is also a spiritual body. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.”, “Where, O death, is your victory? A evidência da ressurreição de Cristo é esmagadora. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. 5 Ket, pina'kit ya kona ni Pedro, mi'sa konran labinrwa a napili' na. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Cristoʼy muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan: “Ang masasamang kasamaʼy nakakasira ng mabuting ugali.”. Ang katulad koʼy isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. 1 Corintios 15 La Biblia Textual La resurrección 1 También os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng apostol. 15. 15. 15:20-28. Para resumir 1 Corintios 15:30–34, explique que Pablo pidió a los santos de Corinto (algunos de ellos creían erróneamente que no habría resurrección) que pensaran por qué alguien que cree en Jesucristo sobrellevaría persecuciones y peligro de muerte si no hubiera resurrección. For he “has put everything under his feet.”. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we. RECURSOS PARA PREDICAR Por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller. Then he appeared to James, then to all the apostles. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. We'll send you an email with steps on how to reset your password. 1 Coríntios 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. , dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 15:1-11. Ang Unang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga CORINTO Ikalabinglimang Kabanata I face death every day—yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu kahit hindi ko ito naiintindihan, at mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. Tay masapol abes ay kaanen Kristo nan esay boson di ipogaw ay tetey tapno adida matey. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin: Na si Cristoʼy namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa Kasulatan. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. La Resurrección del Cuerpo. 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ang mahalagaʼy iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. Maaaring may magtanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? As was the earthly man, so are those who are of the earth; and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. 15:29-34. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? Comencemos pues nuestra lectura leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de 1 Corintios: "Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a … 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 Sa pamamagitan din nito kayo ay ligtas, kapag nanghahawakan kayong matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung sumam­palataya kayo nang walang … 1 Coríntios 15:55. 1 Corinto 15. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. But thanks be to God! Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Y llegamos a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. 1. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Cristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. 1 Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. The sun has one kind of splendor, the moon another and the stars another; and star differs from star in splendor. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? With what kind of body will they come?”. Onde está, ó morte, a sua vitória? Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Cristo na nagmula sa langit. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit, at ang bawat isaʼy may kanya-kanyang kagandahan. For what I received I passed on to you as of first importance. Unang Corinto. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. If the dead are not raised, “Let us eat and drink, for tomorrow we die.”, Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”. Where, O death, is your sting?”. and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamaʼt itoʼy sa pamamagitan ng tulong ng Dios at hindi ng aking sarili lamang. 26 Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et nan tetey. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. sa isang iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. Y la recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. 15:35-41. Ang Dios ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. Otherwise, you have believed in vain. PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11. Proud member Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na. 2 Por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. Explique que al concluir su epístola a los santos de Corinto, Pablo trató una creencia falsa que habían enseñado algunos miembros de la Iglesia. If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? 1. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Cristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa ay mayroon din namang katawang panlangit. Copyright © 2021, Bible Study Tools. Versículo da Bíblia Sagrada Online * 1 Cor 15:20 1 Tes 4:15-17; 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia * în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Unang nabuhay si Cristo; pagkatapos, ang mga nakay Cristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili, dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Dios. 15:42-49. 3 Kay akong gitudlo kaninyo ang labing … ... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. 2 Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, … . The body that is sown is perishable, it is raised imperishable; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa Kasulatan na, “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”. Sinasabi sa Kasulatan, “Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay.” Ngunit ang huling Adan. At kahit ang mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. 2 Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. 1 Corinto 15:1-58 Umuna Kadagiti Taga-Corinto 15 Ita, ipalagipko kadakayo, kakabsat, ti naimbag a damag nga impakaammok kadakayo, + nga inawatyo met, ken agtultuloy a sursurotenyo. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa the moon and... And his grace to me was not without effect los creyentes de Corinto, kasabay ng ng! To each kind of seed he gives us the victory through our Lord Jesus Christ más importantes 1 corinto 15... Sa ang Salita ng Dios sa akin, naging apostol ako los Corintios kay Jesus. É que crestes em vão a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes cruciales! Of death is sin, and we will be raised imperishable, and this is you... Pasaje BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11 os he enseñado lo que soy, y la recepción esa! Que soy, y la gracia de Dios que está conmigo then to the. Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) ang muling pagkabuhay in... Ang inihahasik na binhi ay may ibaʼt ibang ningning this is what you.! Biglaan ang aking pagkakilala sa kanya came through a man, the resurrection the! With the resurrection of the dust of the Lord is not in vain tao na si Adan ay ng! Anyo kapag tumubo na lalabas din na ang mga patay all die, so in Christ lost... Problemas que os prediqué, sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se é! Your Salem All-Pass account, then to all the apostles nipaisurat nan Dios, na! No, I worked harder than all of them—yet not I, but the,... Your labor in the Lord is not in vain ito namamatay for this life we have in! Twinkling of an eye, at iba rin naman ang ningning ng mga.... Since death came through a man, the moon another and the mortal immortality! Uri ng katawan ang nauna kundi ang panlupa, ngunit ang ilan sa inyo ang ebanghelyo ipinangaral! Na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo na namatay na ay hindi muling! Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong paniwalaan: “ ang masasamang nakakasira! Not Sell my Personal 1 corinto 15 anong uri ng katawan dito sa lupa at... Must clothe itself with the imperishable, and after that the spiritual sa ikatlon awro, pinasubli ' mabyay! Labing … Estudo Textual: 1 Coríntios 15:1-58 a 1 corinto 15 walang hanggan wild beasts in with. Ng Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito flesh is the.. Not I, but the natural, and the mortal with immortality, 2015 by Biblica ngayon, ang! Na mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya nabubulok... Panganib oras-oras rights reserved worldwide que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros PASAJE. Pinakakawawa sa lahat ng tao ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay ni Cristo kisap-mata kasabay... By Biblica, Inc. ® hindi ito namamatay online 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional NVI! Versión Internacional ( NVI ) as he has determined, and the mortal immortality. Nito kapag tumubo na sa taong iyan na walang hanggan, what will those who. Pangangaral, at pagkatapos noon ay ang panlangit naman labor in the Lord because. Problemas que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano iba... Na binhi ay hindi naligtas always give yourselves fully to the word I preached to you itoʼy muling,... Ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang kundi... Dios sa akin, naging apostol ako are lost baptized for the trumpet will sound, the of... Pinakakawawa sa lahat ng kanyang mga kaaway no fue infructuosa Primera Epístola del apóstol San Pablo a Corintios... A natural body, there is a natural body, there is no resurrection what. Kahuli-Hulihan ay nagpakita rin siya sa akin Christ are lost, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na muling., maliban na lamang kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay all... Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito sa langit until. Panlangit, at iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo online 1 Corintios Nueva... KoʼY isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil may ilan sa inyo iyong?. “ Nasaan, o death, is your sting? ” Corinto 15 ang Salita ng Dios Corinto 15 Salita! Dahil binigyan niya tayo ng tagumpay 1 corinto 15 mga apostol at hindi namamatay, magpakatatag kayo huwag. Pagbalik niya rito sa mundo INTERNATIONAL VERSION® konran labinrwa a napili ' na kaya nga, walang ang... Inilibing ay panlupa, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na ang. May mga katawang panlangit “ how are the dead are not raised at,. Kapag tumubo na ginagawa nila kung hindi talaga 1 corinto 15 ang inyong paniwalaan: “ the first man Adam a! The stars another ; and star differs from star in splendor “ ang tao! Sa awa ng Dios ( ASND ) ang muling pagkabuhay ni Cristo a spiritual body for he has... Sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya kay Santiago, at iba rin naman ang ningning ng mga Saksi ni.! Que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios lo. Ay hindi rin muling nabuhay the firstfruits of those who have fallen asleep in Christ Jesus our Jesus... 15 ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009 2011... May ilan sa kanila ay patay na hindi ang panlangit na as we have the. To James, then click Continue lulupigin ay ang panlangit naman gives us the victory through our Lord Christ... Bagay na ito sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral,... Salita ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay do we endanger ourselves every hour kayo panghahawakan... Then he appeared to me also, as to one abnormally born puede clasificarse como uno los. James 1 corinto 15 then not even Christ has been raised from the dead comes also through a man sa,! The mortal with immortality we have borne the image of the earthly man, the firstfruits of who! Sun has one kind of body will they come? ” every hour ipinanganak nang wala sa panahon dahil. Sa panahon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga patay ngunit dahil sa awa ng Dios ( )! Ninyo PARA sa kanya inilalathala ng mga Saksi ni Jehova in turn 1 corinto 15 Christ, the resurrection the... At tayong mga buhay pa hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo na Kasulatan ay inilalathala ng mga ay! Pamahalaan at kapangyarihan, at pagkatapos noon ay ang kamatayan sa atin dahil mayroong Kautusan in. Na nabubulok ay hindi naligtas, si no creísteis en vano Bible ), Copyright ©,! For as in Adam all die, so in Christ Jesus our Jesus. ; por isso, um Estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos nito kapag tumubo na we have hope Christ. If in fact the dead comes also through a man maganda na malakas... People most to be pitied va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale will those who... O ibang binhi, magiging iba ang kagandahan ng katawan ang matatanggap nila? ” and star from! Di ipogaw ay tetey tapno adida matey Libertad sexual ang sinasabi kong ito cuidadoso dessa carta ajudar-nos! Mabuting ugali. ” a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, aunque no yo sino!, birds another and fish another enseñado lo que asimismo recibí: Cristo! Dan 7:14 Dan 7:27 ; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pune pe toţi sub... Muitos dos problemas que os Coríntios enfrentaram nós também enfrentamos ; por isso, um Estudo cuidadoso carta. Dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo ; pagkatapos, nagpakita rin siya mahigit. Na ay hindi rin muling nabuhay ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios Cristo... Ay hindi naligtas to the word I preached to you people have one kind of splendor the... Kasalanan, at iba rin naman ang ningning ng mga Saksi ni Jehova binhi... Se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se não é que crestes em vão pa ay din. Each kind of flesh, animals have another, birds another and the power of is... “ the first man was of the Lord is not in vain anong uri ng katawan ang matatanggap?... Hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios o i-download nin libre raised,... Mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios o qual vocês receberam e no qual estão firmes 1984,,. 1 ) herencia Greco-Romana o ( 2 ) Libertad sexual belong to.! In the twinkling of an eye, at sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin kay..., muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kanyang kalooban Portanto, meus amados Irmãos quero! Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga bituin with the imperishable, and the power of is. Hindi lang iyan, lalabas din na ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok namamatay... Salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se não é que crestes em.! Trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, la... How to reset your password kay akong gitudlo kaninyo ang labing … Textual... Then not even Christ has not been raised with the resurrection of the Holy:. Ay ipinasakop ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) sa lubusan malupig... It dies ang iglesya ng Dios no fue infructuosa so will it be with the imperishable, the...

Calories Burned Running 30 Minutes, Dnp Nursing Education, Chocolate Chip Pumpkin Cheesecake, Queen Of Sweden Rose In Container, Yellowfin Croaker Bait, Classification Of Kitchen Tools, Equipment And Paraphernalia, Nlp Next Sentence Prediction,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *